Quy định mới về mức thu nhập đóng thuế TNCN

Quy định mới về mức thu nhập đóng thuế TNCN

Ngày đăng: 19/05/2021 02:31 PM

  QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC THU NHẬP ĐÓNG THUẾ TNCN

  Nội dung

  - Mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng.

  - Người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/tháng.

  Thời gian áp dụng

  Bắt đầu áp dụng vào ngày 01/01/2020. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng và 3,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc thì sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

  Lưu ý

  Những lao động có 1-2 người phụ thuộc mà thu nhập hàng tháng 15,4 triệu đồng và 19,8 triệu đồng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

  Những lao động có 1-2 người phụ thuộc, trên mức ngưỡng thu nhập chịu thuế 15,4 triệu đồng/tháng và 19,8 triệu đồng/tháng mỗi tháng phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

  Nếu không có người phụ thuộc thì thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng.